ลงทะเบียน SCBAM e-Service | คลิก
5 เมนูยอดฮิต ให้คุณจัดการเองได้ง่ายๆ
พอร์ตการลงทุน
เลือกดูได้ทุกข้อมูล
พร้อมดาวน์โหลดรายงานที่ต้องการ
รายงาน Transaction
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ดาวน์โหลดเอกสาร
ครบทุกเอกสารที่คุณต้องการ
ทั้งกองทุนภาษี และกองทุนรวมอื่นๆ
แจ้งความประสงค์
ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีฯ

กองทุน RMF/ SSF/ Thai ESG
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
จัดการทุกข้อมูลสำคัญด้วยตัวเองง่าย ๆ
วิธีใช้งาน SCBAM e-Service

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

A: มูลค่าพอร์ตที่แสดงจะมีการ Update ข้อมูลจัดสรรหน่วยลงทุนที่รายการสมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ คำนวณจากราคาหน่วยลงทุนล่าสุดของแต่ละกองทุน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวันทำการปัจจุบันที่ได้ต้นทุนและผลตอบแทน

A: การแสดงต้นทุนจะคำนวณผลตอบแทน เป็นไปตามข้อกำหนดของ AIMC / กรมสรรพพากร ดังนี้
  • กองทุนรวมทั่วไป จะใช้การคำนวณต้นทุนด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (average cost)
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้นทุนเฉลี่ยจะใช้การคำนวณต้นทุนด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (average cost)  และในกรณีที่มีการโอน หรือรับโอนกองทุนรวม RMF จะมีการแยกเงินลงทุนออกจากกำไร รวมทั้งมีการส่งข้อมูลเงินลงทุนจาก RMF ต้นทาง ไปเป็นต้นทุนของ RMF ปลายทาง ซึ่งจะใช้ข้อมูลต้นทุนดังกล่าวเป็นข้อมูลต้นทุนด้วย
  • กองทุนรวม LTF / SSF / SSFX / Thai ESG จะใช้การคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนด้วยวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In First Out - FIFO)

A: รายงานการลงทุนภาษีประกอบด้วย 1.สรุปการลงทุนภาษีปีปัจจุบัน (update ราคาหน่วยลงทุนทุกวันทำการ) และ 2. สรุปการลงทุนภาษีรายปี (ข้อมูล ณ สิ้นปี)

A: เลือก รายงานการลงทุนภาษี หัวข้อ สรุปการลงทุนภาษีปีปัจจุบัน ในช่อง “ค่าซื้อหน่วยลงทุนสุทธิ”

A: เงินลงทุน (บาท) เป็นจำนวนเงินลงทุน ที่ทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนมาจากกองทุนทั่วไป จริงในแต่ละปี เท่านั้น ค่าซื้อหน่วยลงทุนสุทธิ อาจจะไม่เท่ากับ เงินลงทุน (บาท) ได้ในกรณีที่มีการทำรายการขายคืนของกองทุนนั้นๆ มากกว่ายอดยกมาจากปีก่อนหน้า เท่ากับไปกระทบจำนวนเงินลงทุน บางส่วน หรือทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมการสับเปลี่ยน ระหว่างกองทุนประเภทเดียวกัน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : SCBAM Client Relations 0 2777 7777
  • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้บริการ e-service ได้ที่นี่