ประกาศการแจ้งการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวม บลจ. ไทยพาณิชย์

CRYSTAL

ประกาศแจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์ BKER

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) ขอแจ้งสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ที่ออกและเสนอขายสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL สามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ ดังนี้

เลขที่บัตรประชาชน
ค้นหา

ผลการค้นหา

เลขทะเบียน
ผู้ถือหน่วย
ชื่อ-สกุล จำนวนหน่วยลงทุน CRYSTAL จำนวนสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์
BKER
no data

หมายเหตุ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ใหม่ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ใหม่นี้ก็ได้

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)