กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBTMF)
Close X

กองทุนรวมตลาดเงิน

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)

อ่านต่อ

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBSFFPLUS)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRF)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)

อ่านต่อ

ลงทุนในประเทศ(GB Series)

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 2/12 (SCBGB2/12)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3/12 (SCBGB3/12)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 4/12 (SCBGB4/12)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 5/12 (SCBGB5/12)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 8/12 (SCBGB8/12)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 9/12 (SCBGB9/12)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 10/12 (SCBGB10/12)

อ่านต่อ

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 11/12 (SCBGB11/12)

อ่านต่อ

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 12/12 (SCBGB12/12)

อ่านต่อ

กองทุนคุ้มครองเงินต้น

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M29 (SCBTFCP6M29)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M30 (SCBTFCP6M30)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M31 (SCBTFCP6M31)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M32 (SCBTFCP6M32)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M33 (SCBTFCP6M33)

อ่านต่อ

ลงทุนในประเทศ SOF&CBF Group

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้เอกชน 4Y2M2 (SCBCB4Y2M2)

อ่านต่อ

ลงทุนในประเทศ FI Group

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M (SCBFI6Y9M)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y10M (SCBFI6Y10M)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y (SCBFI7Y)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M (SCBFI7Y1M)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M2 (SCBFI7Y1M2)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M3 (SCBFI7Y1M3)

อ่านต่อ

กองทุนรวม AI

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M9 (SCBAI3M9)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M10 (SCBAI3M10)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M11 (SCBAI3M11)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M12 (SCBAI3M12)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M11 (SCBAI6M11)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M12 (SCBAI6M12)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M13 (SCBAI6M13)

อ่านต่อ

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M14 (SCBAI6M14)

อ่านต่อ

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M15 (SCBAI6M15)

อ่านต่อ

10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M16 (SCBAI6M16)

อ่านต่อ

11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M17 (SCBAI6M17)

อ่านต่อ

12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M18 (SCBAI6M18)

อ่านต่อ

13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M81 (SCBASF6M81)

อ่านต่อ

14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M82 (SCBASF6M82)

อ่านต่อ

15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M83 (SCBASF6M83)

อ่านต่อ

16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M84 (SCBASF6M84)

อ่านต่อ

17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M85 (SCBASF6M85)

อ่านต่อ

18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M86 (SCBASF6M86)

อ่านต่อ

19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M87 (SCBASF6M87)

อ่านต่อ

20. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M88 (FF6M99)

อ่านต่อ

21. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M89 (SCBASF6M89)

อ่านต่อ

22. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M90 (SCBASF6M90)

อ่านต่อ

23. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M92 (SCBASF6M92)

อ่านต่อ

24. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M91 (SCBASF6M91)

อ่านต่อ

25. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M93 (SCBASF6M93)

อ่านต่อ

26. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M94 (SCBASF6M94)

อ่านต่อ

27. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M95 (SCBASF6M95)

อ่านต่อ

28. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M96 (SCBASF6M96)

อ่านต่อ

29. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M97 (SCBASF6M97)

อ่านต่อ

30. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA1 (SCBASF6MA1)

อ่านต่อ

31. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA2 (SCBASF6MA2)

อ่านต่อ

32. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA3 (SCBASF6MA3)

อ่านต่อ

33. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA4 (SCBASF6MA4)

อ่านต่อ

34. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA5 (SCBASF6MA5)

อ่านต่อ

35. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA6 (SCBASF6MA6)

อ่านต่อ

36. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y19 (SCBASF1Y19)

อ่านต่อ

37. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y20 (SCBASF1Y20)

อ่านต่อ

38. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y21 (SCBASF1Y21)

อ่านต่อ

39. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y22 (SCBASF1Y22)

อ่านต่อ

40. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y23 (SCBASF1Y23)

อ่านต่อ

41. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y24 (SCBASF1Y24)

อ่านต่อ

42. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y25 (SCBASF1Y25)

อ่านต่อ

43. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y26 (SCBASF1Y26)

อ่านต่อ

44. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y27 (SCBASF1Y27)

อ่านต่อ

ลงทุนในต่างประเทศ FF Group

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M70 (SCBFF3M70)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M71 (SCBFF3M71)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M76 (SCBFF3M76)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M77 (SCBFF3M77)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M98 (SCBFF6M98)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M99 (SCBFF6M99)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA1 (SCBFF6MA1)

อ่านต่อ

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA2 (SCBFF6MA2)

อ่านต่อ

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3 (SCBFF6MA3)

อ่านต่อ

กองทุนรวมดัชนี

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGY)

อ่านต่อ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)

อ่านต่อ

8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)

อ่านต่อ

9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)

อ่านต่อ

10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)

อ่านต่อ

11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ (SCBTS)

อ่านต่อ

12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)

อ่านต่อ

13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)

อ่านต่อ

กองทุนรวมผสม

กลุ่มกองทุน SMARTPLAN

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)

อ่านต่อ

กลุ่มกองทุน SCB RETIREMENT

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)

อ่านต่อ

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPF)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPG)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)

อ่านต่อ

ลงทุนในต่างประเทศ EFN Group

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y2 (SCBEFN1Y2)

อ่านต่อ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

เน้นลงทุนตราสารหนี้

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (SCBFST)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (SCBAUD)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)

อ่านต่อ

เน้นลงทุนแบบผสม

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส (SCBGPLUS)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)

อ่านต่อ

เน้นลงทุนในตราสารทุน

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (SCBGIF)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225)

อ่านต่อ

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)

อ่านต่อ

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)

อ่านต่อ

10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)

อ่านต่อ

11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)

อ่านต่อ

12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)

อ่านต่อ

13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)

อ่านต่อ

14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)

อ่านต่อ

15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)

อ่านต่อ

16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)

อ่านต่อ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)

อ่านต่อ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)

อ่านต่อ

ลงทุนในต่างประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMEU)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMJP)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGHC)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGIF)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)

อ่านต่อ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)

อ่านต่อ

กองทุนทริกเกอร์

ลงทุนในประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ เอช (SCBTG3P3H)

อ่านต่อ

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ จี (SCBTG3P3G)

อ่านต่อ

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)

อ่านต่อ

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)

อ่านต่อ

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)

อ่านต่อ

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)

อ่านต่อ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / โครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

อ่านต่อ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

อ่านต่อ

2. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)

อ่านต่อ

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF)

อ่านต่อ

4. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL)

อ่านต่อ

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

อ่านต่อ

6. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)

อ่านต่อ

7. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

อ่านต่อ

8. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

อ่านต่อ

9. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF)

อ่านต่อ

กองทุนรวมอื่น ๆ

ลงทุนในต่างประเทศ

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์นอร์ทเอเชีย ออพพอร์ทูนิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (SCBNACR1)

อ่านต่อ

กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)

อ่านต่อ

กองทุนคุ้มครองเงินต้น

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คุ้มครองเงินต้น เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 (LOCKIN2)

อ่านต่อ

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คุ้มครองเงินต้น เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (LOCKIN1)

อ่านต่อ

จุดบริการ SCB
SCBAM Call Center
Real Time Ticker
SCBSET = Bt.
SET INDEX =
Change =
คู่มือภาษี
เอกสารกองทุน
Get NAV
Get NAV
Economic Outlook