การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ทาง SCBAM มีการลงทุนในขณะนี้ หลัก ๆ อยู่ในสองประเทศ คือกาตาร์ (Qatar) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ค่อนข้างสูง คือกาตาร์อยู่ที่ระดับ AA- (อยู่ในระดับนี้ตั้งแต่ปลายปี 2017) และ UAE อยู่ที่ระดับ AA (คงที่ระดับนี้มาตั้งแต่ปี 2007) ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าประเทศไทย (BBB+) โดยทั้งสองประเทศดังกล่าวมีความแข็งแกร่งทั้งการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง

ปรับคำแนะนำจากคงน้ำหนักการลงทุนเป็นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ แม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯมีอัตราการติดเชื้อที่สูงขึ้น แต่ทั้งภาครัฐ และ Fed ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดทอนความเสี่ยงจาก COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดย Fed ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลง 2 ครั้ง สู่ระดับ 0.00-0.25% นอกรอบการประชุม พร้อมประกาศเพิ่ม QE อย่างไม่จำกัดและออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบการเงิน ประกอบกับรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกนโนบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)