เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1460

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0503

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP1Y6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0392

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0340

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0235

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0868

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 7 ก.ย. 2566

SCBCP3M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 14 ก.ย. 2566

SCBCP3M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

SCBCP3M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0340

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0313

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0284

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 22

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0260

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 23

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0232

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0185

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0188

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0157

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0132

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0105

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0075

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0017

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0019

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP3M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP3M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0706

ณ วันที่ 13 ก.ย. 2566

SCBCP6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0704

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0640

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0588

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0533

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0512

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0481

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0354

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0304

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0219

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0069

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0025

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0147

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0007

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBCP6M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0073

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YD8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1529

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1308

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1820

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1692

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1606

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1573

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1526

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0956

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1435

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1041

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1200

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0732

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0614

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0753

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0524

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0799

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0825

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0626

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0622

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0620

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0342

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0109

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MS6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0729

ณ วันที่ 13 ก.ย. 2566

SCBASF6MS7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0859

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MS8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0842

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MS9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0695

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0686

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0723

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0597

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0435

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0613

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0252

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0197

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0237

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MT9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0297

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

SCBASF6MU1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน