เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBASF6MW5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1257

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1760

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2567

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1240

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP1Y10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0484

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP1Y11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0728

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP3M54

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0585

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567

SCBCP3M56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 56

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0573

ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567

SCBCP3M57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 57

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2567

SCBCP3M58

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 58

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9970

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP3M59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 59

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2567

SCBCP6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1023

ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567

SCBCP6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1015

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0916

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0255

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0841

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0376

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 35

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0772

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 36

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0023

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0679

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0194

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0604

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9855

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0970

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP9M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0704

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP9M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0857

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBCP9M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0590

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1285

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1245

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1360

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1410

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1220

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1006

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9674

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9727

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9387

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9641

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9588

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF1YH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YH1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9692

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MU5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1178

ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2567

SCBASF6MU6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0764

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MU7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0652

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MU8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0522

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MU9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0506

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0576

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0422

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0185

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0201

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0150

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0075

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0018

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0009

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MV9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9951

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MW1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9547

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MW2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MW3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0024

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBASF6MW4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBGOV3M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0030

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0462

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9947

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0425

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0127

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0392

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0019

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0351

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9985

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0274

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0241

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0200

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0163

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0115

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0091

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0054

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0029

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV3M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBGOV3M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBGOV6M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9889

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9833

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0443

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9989

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0363

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0246

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9669

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0169

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9593

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9545

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0117

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9514

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9709

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0067

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9757

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

SCBGOV6M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBGOV6M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน