เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.3075

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFI6MA1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0015

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFI6MA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1626

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1831

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1253

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1498

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1431

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1205

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1326

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1647

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1642

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1421

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1660

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1603

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1293

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1148

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1402

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1453

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1541

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1248

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1299

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0960

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0899

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1174

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1220

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0790

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0990

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1026

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0982

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0866

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1012

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF1YH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0804

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF3MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0174

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF3MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0152

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF3MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0050

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0733

ณ วันที่ 22 ก.พ. 2561

SCBFF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0681

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0741

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0683

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0650

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0642

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0567

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0673

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0485

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0494

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0353

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0558

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0185

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0308

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0353

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0298

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0215

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0049

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBFF6MI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0013

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M45 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0896

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M46

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M46 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0679

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M47 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0518

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M48 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0318

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M49 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0296

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M50 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0112

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBAI6M51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M51 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0018

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1867

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1421

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน