เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน ASF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBASF1YA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0970

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF1YA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0534

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF1YA8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0559

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF1YA9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0653

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF1YB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MI3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0367

ณ วันที่ 8 ก.ย. 2564

SCBASF6MI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0367

ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564

SCBASF6MI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1115

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0996

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0882

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0833

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0926

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0840

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0967

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0874

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0850

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0790

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0889

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0758

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0601

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MJ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0777

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0895

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0925

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0743

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0705

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0738

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0687

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0877

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0686

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6MK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0455

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6ML1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0481

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6ML2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0753

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6ML3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0691

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

SCBASF6ML4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6ML5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน