เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

DIF

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูงมาก

8

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.5630

0.0809

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

นโยบาย

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก คือ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยกองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยการรับรายได้สุทธิ (ในกรณีของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนรวมจะซื้อและรับโอนจากบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด และเสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมจะซื้อและรับโอนจากบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) และการให้ผู้อื่นเช่า ดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยในช่วงแรกจะเป็นการให้บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้เช่า และมีหน้าที่ในการดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
DIF

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
58,080 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 23 ธ.ค. 2556
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
2. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF) FACT SHEET

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
9 ธันวาคม 2556
วันที่สิ้นสุด IPO:
19 ธันวาคม 2556
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
5,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.023 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 2 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2557 0.2643
2 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.1938
3 5 พ.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 0.2603
4 29 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.2200
5 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.2350
6 4 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 0.2365
7 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.2370
8 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2375
9 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2380
10 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.2390
11 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.2390
12 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.2400
13 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.2420
14 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.2460
15 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.2420
16 15 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.2450

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

16ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

3.8154บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ไม่มีประวัติการลดทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)