บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Asset Management Company of the Year in Thailand (เป็นครั้งที่ 3)

10 มิถุนายน 2559

       คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขึ้นรับรางวัล The Asset Triple A, Asset servicing, Fund Management and Investors Awards 2016 ; Asset Management Company of the Year in Thailand จากนิตยสาร The Asset นิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงจากประเทศฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้

       ซึ่งรางวัลดังกล่าว บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้รับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมีนวัตกรรมในการให้บริการทางลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าและนักลงทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)