ประกาศเรื่องการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลของกองทุน SCBRS2000 และ SCBAXJ

29 พฤศจิกายน 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBRS2000 และกองทุน SCBAXJ จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน ชื่อย่อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ
 (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBRS2000(P)
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
 (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBAXJ(P)

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBFST

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้
ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500E

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)