ประกาศเรื่องการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลของกองทุน SCBRS2000 และ SCBAXJ

29 พฤศจิกายน 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBRS2000 และกองทุน SCBAXJ จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน ชื่อย่อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ
 (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBRS2000(P)
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
 (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBAXJ(P)

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)