รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (กันยายน – ตุลาคม 2566) SCBADAGIO & SCBMBOND

28 พฤศจิกายน 2566

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(
29/09/2566)​
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(30/10/2566​)​
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเดือน (โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR 1.28 1.28 0.00%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I 8,270.97 8,271.06 0.00%

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

  • เดือนกันยายน:  การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pocket (SP) มีการปรับลดลง โดยจะแตกต่างกันไปขึ้น อยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่ถือครองภายใน Side Pocket นั้นๆ
  • เดือนตุลาคม: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าในเดือนตุลาคม 2566 ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก (H2O Asset Management) ยังมุ่งมั่นติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ side pocket อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการประเมินมูลค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนเท่านั้น

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 จาก H2O Asset Management 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)