การเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต กองทุน SCBEUEQFUND และกองทุน SCBCHEQ

22 สิงหาคม 2566

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (unit-linked) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (เฉพาะ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: SCBEUEQA) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: SCBCHEQA)

          ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switching-in fee) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)