ประกาศเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

22 มกราคม 2567

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 37 3 เดือน 1 กุมภาพันธ์ 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 7 กุมภาพันธ์ 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 6 เดือน 8 กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 41 3 เดือน 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15 6 เดือน 14 กุมภาพันธ์ 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 38 3 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 39 3 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 40 3 เดือน 22 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 28 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 6 เดือน 28 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 16 6 เดือน 28 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 28 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 42 3 เดือน 29 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567

 

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)