แจ้งวันและเวลาทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน SCBGB4/12 (รอบปีที่ 12)

14 มีนาคม 2560

       ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 4/12 (รอบปีที่ 12) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งจะครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 1 ปี ตามรายละเอียด ดังนี้ 

กองทุน ผลตอบแทน
(รอบปีการลงทุนที่ 11)
วันเริ่มต้นการลงทุน
(รอบปีการลงทุนที่ 11)
วันครบรอบการลงทุน
(รอบปีการลงทุนที่ 11)
SCBGB4/12 1.20%  วันอังคารที่ 27 เมษายน 2559 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2560

       ในโอกาสนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวจะเปิดให้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในรอบปีที่ 12 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1 : ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนต่อหรือต้องการลงทุนเพิ่ม สำหรับรอบปีที่ 12

  • หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุน SCBGB4/12 ต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทจัดการได้อำนวยความสะดวก โดยจะนำเงินลงทุนคงเหลือของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ภายหลังการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ลงทุนในกองทุน
    ต่อในรอบปีที่ 12  
  • หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุน SCBGB4/12 เพิ่ม สามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ ตามวันที่กำหนด (ด้านล่าง)
รายละเอียด วันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า
ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในระหว่างวันทำการที่ 17 – 21 เมษายน 2560

       โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน (Offer price) ซึ่งคิดจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 และดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งจำนวนหน่วยลงทุนรวมในรอบปีที่ 12 ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

       ซึ่งระยะเวลาลงทุนในรอบปีที่ 12 นี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 จนครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการลงทุนรวมถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทุน SCBGB4/12 ในรอบปีที่ 12 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 

กรณีที่ 2 : ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่กำหนด (ด้านล่าง)

รายละเอียด วันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า
ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในระหว่างวันทำการที่ 5 - 12 เมษายน 2560

       โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid price) ซึ่งคิดจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 หรือจัดส่งเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะและสั่งจ่ายในนามท่านผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ในรอบปีที่ 12 ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

       ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    -   เคาน์เตอร์สาขาธนาคารทั่วประเทศ เวลา 8.30 – 15.30 น.
    -   บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (SCB Easy Fund) เวลา 06.00 – 16.00 น.
  • บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด เวลา 08.30 – 15.30 น.

       อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30-17.00น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)