มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

28 ตุลาคม 2559

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมอบความไว้วางใจให้ บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมี ศาสตราจารย์.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (ซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วนี้

 

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)