"SCBAM อาสาปันน้ำใจให้บ้านบางแค” ชวนพนักงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

1 สิงหาคม 2559

      คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 100 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้โครงการ “SCBAM อาสาปันน้ำใจให้บ้านบางแค เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันธนาการเพื่อมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การเยี่ยมและพูดคุยกับคุณตาคุณยาย และย้อนวันวานด้วยการเต้นลีลาศ บริการอาหาร รวมไปถึงอาหารว่าง ให้กับสมาชิกบ้านบางแค เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

      ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ตลอดจนพนักงานจิตอาสา และประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางไปมอบความสุขและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในครั้งนี้

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)