Investment Guru

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค
อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBMPLUSA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส