ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFFUND และ SCBJAPAN

10 ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBLEQ)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) (SCBLEQ(SSFE))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBPGF(SSF))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) (SCBPGF(SSFE))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBJAPAN(SSF))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) (SCBJAPAN(SSFE))

ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าวในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุน งวดผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
จ่ายระหว่างกาล
(27
 เม.ย. 2566)
จ่ายงวดนี้
(
25 ต.ค. 2566)
ยอดรวม
การจ่ายเงินปันผล
 SCBLEQ 1 เม.ย. 2566 – 30 ก.ย. 2566 - 0.2800 0.2800
 SCBLEQ(SSFE) - 0.0700 0.0700
 SCBNK225D 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 0.5000 0.2000 0.7000
 SCBPGF(SSF) 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 - 0.2200 0.2200
 SCBPGF(SSFE) - 0.2200 0.2200
 SCBJAPAN(SSF) 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 - 0.1900 0.1900
 SCBJAPAN(SSFE) - 0.1900 0.1900

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)