ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุน SCBTG3 ครั้งที่ 1

31 สิงหาคม 2566

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3 (SCBTG3) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนดังกล่าวได้เข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3061 บาทต่อหน่วย

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.3000 บาทต่อหน่วย โดยนำไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) รายละเอียดดังนี้

วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณา วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ วันที่ได้รับหน่วยลงทุนกองทุน SCBSFF วันที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBSFF ได้
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
เวลา 8.30 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 วันที่ 4 กันยายน 2566

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)