การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และการเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต SCBGOLDFUND

31 กรกฎาคม 2563

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLDFUND) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (unit-linked) และเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้   

เรื่องที่แก้ไข รายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดอื่น ๆ

เพิ่ม เรื่องการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเข้ามาลงทุนในกองทุน ซึ่งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนผ่านช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดโดยตรง

ผู้สอบบัญชี

เพิ่ม รายชื่อผู้สอบบัญชี
- นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

      

         ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SCBGOLD) โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switching-in fee) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   

         บริษัทจัดการขอเรียนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)