การลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8

31 กรกฎาคม 2563

       ตามที่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8 (SCBFF3MG8) กำหนดนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ออก คุณภาพตราสาร สัดส่วนของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราผลตอบแทน
(ต่อปี)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ตั๋วแลกเงิน (A+ TRIS) 5.20% 1.90%

 

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เนื่องจากตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (A+ TRIS) ตามข้างต้นได้ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ ดังนี้

ผู้ออก คุณภาพตราสาร สัดส่วนของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราผลตอบแทน
(ต่อปี)
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA (ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารดังกล่าวไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ) 5.20% 0.45-0.46%

 

       โดยกองทุนยังคงครบอายุโครงการในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เหมือนเดิม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวได้คำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)