แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม จำนวน 16 กองทุน

30 มิถุนายน 2563

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3FUND)

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4FUND)

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (SCBMILD)

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก(SCBCLASSIC)

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (SCBSPICY)

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (SCBDPLUS)

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (SCBSPLUS)

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)

10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)

11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)

12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLDFUND)

13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์(SCBGOLDHFUND)

14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)

15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPIN)

16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPIN)

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ รายละเอียด ประเทศ​
10 กรกฎาคม 2563 Election Holiday สิงคโปร์

 

          ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)