ประกาศแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND)

30 เมษายน 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า     บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND) โดยเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ให้เป็นทางเลือกแก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ และเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องที่แก้ไข รายละเอียดที่แก้ไข

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

 • ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)

เพิ่ม ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBCHA-SSF)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก / ครั้งถัดไป / สั่งขายคืน / จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสั่งขายคืน / มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ / จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ชนิดเพื่อการออม

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำสั่งขายคืน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสั่งขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

การจ่ายเงินปันผล
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
  -  ชนิดเพื่อการออม            จ่าย
 • หลักเกณฑ์การจ่ายปันผล
  สำหรับชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
  (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
    -  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
    -  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
    -  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

ทั้งนี้ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

 • กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
รายชื่อผู้สอบบัญชี   เพิ่ม รายชื่อผู้สอบบัญชี 
- นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

 

         รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนอื่น ๆ ได้แก่ คำจำกัดความ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก     การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และข้อกำหนดอื่น ๆ

         ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านทาง www.scbam.com

         ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)