ประกาศวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2561

29 ธันวาคม 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อกองทุน ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการจัดการ ชื่อย่อ​
1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ SCBAEM
2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ SCBAEMH
3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส SCBAPLUSFUND
4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย SCBAUD
5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ SCBBLN
6 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน SCBCE
7 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ SCBCEH
8 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ SCBCHA
9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส SCBCOMP
10 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล SCBDIGI
11 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ SCBEMBOND
12 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ SCBEMEQ
13 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป SCBEUEQ
14 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป SCBEUSM
15 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ SCBFST
16 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ SCBGEQ
17 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ SCBGHC
18 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ SCBGIF
19 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม SCBGIN
20 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ SCBGLOB
21 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ SCBGLOW
22 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส SCBGLOWP
23 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนราย SCBGMT
24 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ SCBGOLD
25 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ SCBGOLDHFUND
26 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBGOLDHRMF
27 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส SCBGPLUS
28 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ SCBGPROP
29 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ SCBGSIFUND
30 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย SCBINDIA
31 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี SCBKEQTG
32 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY SCBLEQ
33 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส SCBMPLUS
34 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น SCBNKY225
35 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ SCBOILFUND
36 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ SCBPGF
37 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMEU
38 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGHC
39 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGIF
40 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGW
41 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGWP
42 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMJP
43 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ SCBROBO
44 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส SCBS&P500
45 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 SCBSMART3
46 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 SCBSMART4
47 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income SCBUSHY
48 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป SCBUSSM
49 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม SCBWIN

 

         ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันที่มิใช่วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2561 ข้างต้นได้ที่ https://www.scbam.com/th/holiday/ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

         จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)