การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainble Equity (SCBGEESG)

29 พฤศจิกายน 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุน SCBGEESG ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2566 ให้เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSFE) และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า (SSFA) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก
(บาท)
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป
(บาท)
มูลค่าขั้นต่ำสั่งขายคืน
(บาท)​
จำนวนหน่วย
ขั้นต่ำสั่งขายคืน​
มูลค่าหน่วย
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
(บาท)
จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีขั้นต่ำ​ นโยบายการจ่าย
เงินปันผล
SCBGEESG(SSF) 1,000 1,000 ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด จ่าย
SCBGEESG(SSFE) 1 1 ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด จ่าย
SCBGEESG(SSFA) 1,000 1,000 ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่จ่าย

 

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

       นอกจากนี้ กองทุนได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)