ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุน SCBCHTG ครั้งที่ 1

29 เมษายน 2564

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ China Trigger (SCBCHTG) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวได้เข้าเงื่อนไขในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ด้วยเหตุมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.3500 บาทต่อหน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3645 บาทต่อหน่วย

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย โดยนำไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน รายละเอียดดังนี้

วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณา​ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ​ วันที่ได้รับหน่วยลงทุนกองทุน SCBSFF วันที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBSFF ได้​
วันที่ 29 เมษายน 2564
8.30 น.
วันที่ 29 เมษายน 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)