การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น (SCBGEAR)

29 มกราคม 2567

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุน SCBGEAR ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณสถานะการลงทุน (Global Exposure Limit) ใน derivatives จากเดิม Commitment approach เป็น VaR approach เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการใช้ derivatives ในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน (market neutral portfolio) และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

        ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดังกล่าว มิได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนเดิมของกองทุน

        ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)