แจ้งขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุน SCBCIO

28 พฤศจิกายน 2565

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า (SCBCIO(A)) จากเดิมระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 รายละเอียดมีดังนี้

เดิม
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใหม่​
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.605 1.07


 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)