แจ้งขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุน SCBCIO

28 พฤศจิกายน 2565

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า (SCBCIO(A)) จากเดิมระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 รายละเอียดมีดังนี้

เดิม
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใหม่​
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.605 1.07


 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)