แจ้งวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก วันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ของกองทุน SCBMONEY

28 กุมภาพันธ์ 2567

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (SCBMONEY) รวมถึงวันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ผ่านบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเวลาซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

• บริษัทจัดการ SCBAM Fund Click Application และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.

• SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.

 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)