แจ้งวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก วันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ของกองทุน SCBMONEY

28 กุมภาพันธ์ 2567

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (SCBMONEY) รวมถึงวันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ผ่านบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเวลาซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

• บริษัทจัดการ SCBAM Fund Click Application และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.

• SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.

 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)