การแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ผ่านแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click จำนวน 7 กองทุน

27 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEV(A))

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTRAVEL(A))

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBKEQTG)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBINDIAA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBINDIA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEMEQA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBEMEQ)

 

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click* เท่านั้น ในระหว่างวันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2566

         หมายเหตุ : * เฉพาะผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click โดยไม่ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดๆ เท่านั้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)