ประกาศแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 7 กองทุน

27 มีนาคม 2563
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) 5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (SCBLTSE)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3) 7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  

 

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนโดยเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้เป็นทางเลือกแก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องที่แก้ไข รายละเอียดที่แก้ไข

ชื่อย่อของกองทุน

แก้ไขเฉพาะ SCBLT1 SCBLT2 SCBLT3 SCBLT4 และ SCBLTT

ชื่อย่อกองทุน เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน
SCBLT1 SCBLT1FUND
SCBLT2 SCBLT2FUND
SCBLT3 SCBLT3FUND
SCBLT4 SCBLT4FUND
SCBLTT SCBLTTFUND
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

SCBLT1 SCBLT2 SCBLT3 SCBLT4 และ SCBLTT

•  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

•  รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1) ชนิดหุ้นระยะยาว
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

2) ชนิดปี 2020
SCBLT2 SCBLT3
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

SCBLT1 SCBLT4 SCBLTT
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

3) ชนิดเพื่อการออม
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

SCBLTSE SCBLTSET

•  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

•  รายละเอียดเพิ่มเติม :

เพิ่ม
- ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ชนิดเพื่อการออม
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก /ครั้งถัดไป / สั่งขายคืน /จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสั่งขายคืน / มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ / จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ชนิดปี 2020 (SCBLT1 SCBLT2 SCBLT3 SCBLT4 SCBLTT)

ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 และชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 (SCBLTSE SCBLTSET)

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก 1,000 บ.
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป 1,000 บ.
มูลค่าขั้นต่ำสั่งขายคืน 1,000 บ.
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บ.
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ชนิดเพื่อการออม (ทุกกองทุน)

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก 1 บ.
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป 1 บ.
มูลค่าขั้นต่ำสั่งขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
การจ่ายเงินปันผล

•  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

SCBLT1 SCBLT4 SCBLTT

1. ชนิดหุ้นระยะยาว : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
2. ชนิดปี 2020 : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
3. ชนิดเพื่อการออม : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

SCBLT2 SCBLT3

1. ชนิดหุ้นระยะยาว : ไม่จ่าย
2. ชนิดปี 2020 : ไม่จ่าย
3. ชนิดเพื่อการออม  : จ่ายปีละไม่เกิน 12 ครั้ง

SCBLTSE SCBLTSET

เพิ่ม

3. ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 :  ไม่จ่าย
4. ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 :  จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
5. ชนิดเพื่อการออม :  จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

•  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหุ้นระยะยาวและชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ชนิดปี 2020 และ ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

•  หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
  • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
  • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

ทั้งนี้ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

•  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม    บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

กองทุน SCBLT1 เปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์

เดิม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ใหม่ ธนาคารซิตี้แบงก์

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

       รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนอื่น ๆ ได้แก่ คำจำกัดความ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ฯ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ชื่อผู้สอบบัญชี และข้อกำหนดอื่น ๆ

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านทาง www.scbam.com

       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่ www.scbam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)