การแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุน SCBASHARES(A) และ SCBCIO(A) สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านทุกช่องทางจำหน่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Front-end และค่าธรรมเนียม Switching-in สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวผ่านทุกช่องทางจำหน่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใหม่​
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
SCBASHARES(A) 1.500 1.070
SCBCIO(A) 1.605 1.070

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)