ประกาศแจ้งยกเลิกบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง ATM

27 มกราคม 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการจะยกเลิกการให้บริการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง ATM สำหรับกองทุนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ทุกชนิดหน่วยลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRF) 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2) 4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) 6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF) 8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์เฮดจ์ (SCBGOLDH)
9.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW) 
11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  
13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) 14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)
15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3)  16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)
17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) 18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)
19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF)  

 

    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)