หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2567

27 ธันวาคม 2566

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

          มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นควรให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2567 ในเรื่องที่ผู้ถือหน่วยเห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ต่อกองทุนรวม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมฯ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาฯเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาฯเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า (ภาษาอังกฤษ)

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)