แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเปิดให้บริการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

26 มิถุนายน 2563

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (SCBSFFPLUS)

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFPFUND)

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2FUND)

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND)

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2FUND)

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3FUND)

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4FUND)

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET)

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTTFUND)

10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSEFUND)

11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND)

12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIFUND)

13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500FUND)

14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQFUND)

15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPIN)

16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHFUND)

          ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งการเปิดให้บริการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของ 16 กองทุนข้างต้นไปแล้ว ตามประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยสามารถทำรายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com
  • บริการธนาคารทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP

          ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งช่องทางการเปิดให้บริการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

  • บริษัทจัดการ
  • ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

          ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)