แจ้งยืนยัน บลจ. ไทยพาณิชย์ ยังสามารถให้บริการการลงทุนได้ตามปกติ

26 มีนาคม 2563

เรียน  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทุกท่าน

          ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอยืนยันกับท่านลูกค้า/ผู้ใช้บริการทุกท่านว่า บลจ. ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยท่านยังสามารถใช้บริการการลงทุนได้ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ หรือผู้สนับสนุนการขายที่ให้บริการทุกราย

          ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning : BCP) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทุกส่วนระบบงานสามารถรองรับการปฏิบัติงานที่บ้านได้เสมือนการปฏิบัติงานที่สำนักงานทุกประการ 

          ท่านสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ 02-949-1500 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. หรือติดต่อผ่านช่องทาง E-mail  : advisory.scbam@scb.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)