ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBKEQTG)

26 มกราคม 2567

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBKEQTG) จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เดิม​ ใหม่
  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 1 บาท
  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ


       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)