แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 26 ต.ค. 2560

25 พฤษภาคม 2560

          ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.29/2560 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกำหนดให้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ นั้น

          ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงขอแจ้งวันหยุดทำการในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ตามประกาศวันหยุดพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะเปิดทำการปกติในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

          ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)