ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม ของกองทุน SCBMLCA

25 มีนาคม 2564

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุน SCBMLCA โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ รายละเอียด
1 เมษายน 2564 Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
5 พฤษภาคม 2564
18 พฤษภาคม 2564
30 มิถุนายน 2564
17 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
6 ตุลาคม 2564
7 ตุลาคม 2564

 

          ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)