ประกาศแจ้งวันเริ่มต้นลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์และวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุน SCBDSHARC1YI

25 มกราคม 2567

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งวันเริ่มต้นลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์และวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์อ้างอิง ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI index)
วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ 24 มกราคม 2567
ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ 5,353.050
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ 35.85
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 10 มกราคม 2568
วันครบอายุโครงการ 15 มกราคม 2568

 

       ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนกองทุน

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)