แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBCP3M37 SCBASF6MT5 SCBCP3M41 SCBCP6M15 SCBCP3M38 SCBCP3M39 SCBASF1YE9 SCBCP3M40 SCBASF1YF1 SCBASF6MT6 SCBCP6M16 SCBCP3M42 SCBDSHARC1YF และ SCBDSHARC1YH

24 มกราคม 2567

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี* ของ 14 กองทุนดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
ใหม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
SCBCP3M37 0.031800 0.240200
SCBASF6MT5 0.418000 0.510700
SCBCP3M41 0.121200 0.106100
SCBCP6M15 0.196400 0.355300
SCBCP3M38 0.079600 0.266400
SCBCP3M39 0.173000 0.195300
SCBASF1YE9 0.353000 0.405500
SCBCP3M40 0.390000 0.247000
SCBASF1YF1 0.318000 0.333600
SCBASF6MT6 0.384200 0.405200
SCBCP6M16 0.226600 0.245000
SCBCP3M42 0.198500 0.191500
SCBDSHARC1YF 0.6500 0.85950
SCBDSHARC1YH 0.6000 0.68130

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)