การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (SCBGENOME)

24 มกราคม 2566
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBGENOME จะเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
เรื่อง เดิม ใหม่
ประเภทกองทุน  กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่บริหารแบบเชิงรุก (Actively Managed Exchange Traded Fund) บริหารโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนของบริษัททั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก : 100% ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF : 60% และผลการดำเนินงานของกองทุน iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF : 40%
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อน ไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

 

          ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนโดยมิได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนของกองทุน เนื่องจากกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) ยังเป็นหนึ่งในกองทุนที่ SCBGENOME ลงทุน

          ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

     

ประกาศ ณ  วันที่ 24 มกราคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBFST

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้
ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)