ประกาศเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนธันวาคม 2566

22 พฤศจิกายน 2566

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 6 ธันวาคม 2566 7 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 11 6 เดือน 6 ธันวาคม 2566 7 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 29 3 เดือน 7 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 6 เดือน 13 ธันวาคม 2566 14 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 30 3 เดือน 14 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 20 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 12 6 เดือน 20 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 20 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31 3 เดือน 21 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 6 เดือน 27 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม 2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 32 3 เดือน 28 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566

 

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)