ประกาศเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนตุลาคม 2565

22 กันยายน 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนตุลาคม 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB1
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1 ปี 6 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB2
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1 ปี 6 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MB8
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 6 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO2
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 6 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ รีเทิร์น 1YA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1 ปี 6 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB3
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1 ปี 12 ตุลาคม 2565 13 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MB9
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 12 ตุลาคม 2565 13 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO3
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 12 ตุลาคม 2565 13 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB4
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1 ปี 19 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO4
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 19 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC1
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 20 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB5
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1 ปี 26 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO5
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 27 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565

 

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

PVDFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ชนิดสะสมมูลค่า)

PVDFPP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ชนิดพิเศษ)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)