แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า RMF จำนวน 14 กองทุน

22 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 14 กองทุนรวม (ตามตารางข้างล่าง) เพื่อเข้าไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

กองทุนต้นทาง​ กองทุนปลายทาง วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น​
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMJP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)

T+2

T

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGY)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (SCBTEQ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE) 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (SCBAUD)

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.  

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)