ประกาศเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนพฤษภาคม 2567

22 เมษายน 2567

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 50 3 เดือน 2 พฤษภาคม 2567 3 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 24 6 เดือน 8 พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7 1 ปี 9 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 51 3 เดือน 9 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 25 6 เดือน 10 พฤษภาคม 2567 11 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 26 6 เดือน 10 พฤษภาคม 2567 11 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 52 3 เดือน 16 พฤษภาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 1 ปี 23 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 53 3 เดือน 23 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 27 6 เดือน 23 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 55 3 เดือน 30 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 28 6 เดือน 30 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567

 

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)