ประกาศเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนมีนาคม 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF4
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 4 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF5
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 11 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF6
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 18 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 25M1
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
25 เดือน 22 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF7
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF8
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 31 มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564

 

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777  กด 0 กด 6

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)