ประกาศเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนธันวาคม 2565

21 พฤศจิกายน 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA7
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 1 ธันวาคม 2565 2 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC3
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 7 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO9
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 7 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP1
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 14 ธันวาคม 2565 15 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC4
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 16 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC5
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 16 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP2
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
6 เดือน 21 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC6
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
3 เดือน 29 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565

 

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)