รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565) SCBADAGIO & SCBMBOND

20 มกราคม 2566

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(30/09/2565
)​
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(31/12/2565​)​
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเดือน
(โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR 4.90 5.02 2.45%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I 28,711.84 28,845.42 0.47%

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

  • เดือนพฤศจิกายน: ตามที่ได้เรียนแจ้งในรายงานเดือนก่อนหน้า เนื่องจากทาง H2O Asset Management (H2O AM)   ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก กำลังทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เพื่อประเมินสถาการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ที่เกี่ยวกับการชำระบัญชีของสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในส่วน Side Pocket โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถชำระเงินคืนได้ และได้ตัดสินใจระงับการเผยแพร่การประเมินมูลค่าสำหรับกองทุน Side Pocket ชั่วคราวสำหรับรอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 จนกว่าจะการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
  • เดือนธันวาคม: ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทาง H2O AM ได้ทำการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ ถึงความพยายามที่จะทำการชำระบัญชีภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการขอรับเงินคืนเป็นครั้งแรกจาก Tennor Group จากตราสาร First Super Senior Secured Note (FSSSN)  ทั้งนี้ หลังจากการรับชำระเงินคืนบางส่วนของตราสาร FSSSN ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ทำให้ nominal value มีมูลค่าลดลง 250 ล้านยูโร และในช่วงแรกของการคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วย จะดำเนินการให้กับกองทุน H2O Adagio SP H2O Moderato SP H2O MultiBonds SP H2O Allegro SP H2O MultiEquities SP และ H2O MultiStrategies SP

    การประเมินมูลค่าโดยประมาณของ Side Pockets ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นการคำนวณก่อนการชำระเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วย ทั้งนี้ H2O AM จะมีการสื่อสารให้ทราบอีกครั้งโดยจำแนกตามรายกองทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือใหม่ ที่ปรับด้วยมูลค่าที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

    หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2565 จาก H2O Asset Management

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)