แจ้งวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก วันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) และแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลของกองทุน SCBCLIMATE

18 มิถุนายน 2567

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Climate Change (SCBCLIMATE) รวมถึงวันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ผ่านบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเวลาซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

• บริษัทจัดการ SCBAM Fund Click Application และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.

• SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน

-   กองทุนส่วนบุคคลทุกกองทุน

   โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใหม่
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)